x là hỗn hợp chứa 1 axit đơn chức 1 ancol 2 chức và 1 este 2 chức, cho X qua dung dịch nước brom thì k thấy đổi màu, đốt cháy hoàn toàn 0.09 mol X cần 10,752 lít oxi sau phản ứng thấy khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O 10.84g. khi cho 0,09 mol X tác dụng vừa hết với 0,1 molKOH cô cạn sau phản ứng được m g muối khan và 1 ancol có 3 các bon. tìm m

user-avatar

Xem Câu 1Phần I chuyên đề:


Các câu hỏi liên quan