Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4. Khử m gam hỗn hợp X bằng khí CO dư (đun nóng) thu được 0,798m gam hỗn hợp kim loại. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl lấy dư thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 427,44 gam kết tủa và V lít khí NO (đktc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 2,75V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị gần nhất của V là

a. 2,24.

B. 2,68.

C. 2,82.

D. 2,71.

user-avatar

X gồm Cu (a mol) và Fe3O4 (b mol)

—> 64a + 56.3b = 0,798(64a + 232b) (1)

X với HCl dư —> Dung dịch Y + Chất rắn Z (Cu dư)

—> Dung dịch Y chứa Cu2+ (b mol), Fe2+ (3b mol), H+ dư và Cl-

nNO = u —> nH+ dư = 4u

Bảo toàn điện tích —> nCl- = 8b + 4u

Bảo toàn electron —> 3b = 3u + nAg —> nAg = 3b – 3u

m↓ = 143,5(8b + 4u) + 108(3b – 3u) = 427,44 (2)

X với HNO3 dư, bảo toàn electron:

2a + b = 3.2,75u (3)

(1)(2)(3) —> a = 0,358; b = 0,27; u = 0,1195

—> V = 22,4u = 2,6768


Các câu hỏi liên quan