ko dc dùng thêm hóa chất nào khác, hãy nhận biết các lọ mất nhãn

Ba(OH)2, H2SO4, Na2CO3, NaCl, HCl

user-avatar

Kẻ bảng, cho các chất lần lượt tác dụng với nhau.


Các câu hỏi liên quan