Hợp chất T được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học. Nung 24.5g T thu được CRB và 6.72l khí A(đktc). Cho A tác dụng hết với 13.5g Al thu được 23.1g hỗn hợp rắn D. Cho toàn bộ B vào dd AgNO3 thu được 28.7g kết tủa, nung kết tủa thu được 21.6g Ag. Xác định T ( Các phản ứng xảy ra hoàn toàn

user-avatar

nA = 0,3

mA = mD – mAl = 9,6

—> MA = 32 —> A là O2

n↓ = nAg = 0,2 —> M↓ = 143,5 —> Kết tủa là AgCl

nT = nB = nAgCl = 0,2

—> MT = 122,5 —> T là KClO3


Các câu hỏi liên quan