Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5.6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Nếu cho Y phản ứng với KOH thì lượng KOH phản ứng tối đa là 0,82 mol. Giá trị của m là A. 1,35. B. 1,08. C. 1,62. D. 0,81.

user-avatar

nFe = 0,1 & nFe(NO3)2 = 0,15

Phần khí Z: nNO = 0,09 & nN2O = 0,015

Đặt nAl = a và nNH4+ = b

Bảo toàn N —> nNO3- trong Y = 0,18 – b

nHCl = nH+ = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ = 0,51 + 10b

m muối = 56.0,25 + 27a + 18b + 62(0,18 – b) + 35,5(0,51 + 10b) = 47,455

Với KOH tối đa thì dung dịch sau đó chỉ còn lại: K+ (0,82), Cl- & NO3- như trên, AlO2- (a). Bảo toàn điện tích:

0,51 + 10b + 0,18 – b + a = 0,82

Giải hệ —> a = 0,04 & b = 0,01

mAl = 1,08 gam


Các câu hỏi liên quan