Bằng pp hóa học hãy nhận biết các chất sau

Các dd: NaOH, Ba(OH)2, K2so4 , kcl, kno3

Các chất rắn : P2O5, NaOH ,CuO, Fe2O3,

Các khí : Co2, So2, N2, HCl, h2s

user-avatar

Câu 1.

Dùng BaCl2: Nhận ra K2SO4

Dùng K2SO4: Nhận ra Ba(OH)2

Dùng quỳ tím: Nhận ra NaOH

Dùng AgNO3: Nhận ra KCl

Câu 2.

Dùng H2O:

Nhóm tan: P2O5 & NaOH. Dùng quỳ tím nhận ra 2 dung dịch này

Nhóm không tan: CuO & Fe2O3: Dùng ddHCl, tạo dd xanh là CuO, tạo dd vàng là Fe2O3

Câu 3.

Dùng CuCl2: Nhận ra H2S

Dùng AgNO3: Nhận ra HCl

Dùng Br2: Nhận ra SO2

Dùng Ca(OH)2: Nhận ra CO2


Các câu hỏi liên quan