Cho một lượng bột nhôm và sắt tác dụng vừa đủ vs dd H2SO4 loãng thu đc dd A và khí B. Thêm vào dd A một lượng dư KL bari thu đc kết tủa C, dd D và khí B. Lọc lấy dd D, sục khí CO2 vào đến dư thu đc kết tủa E. Nung E và C trong không khí đến khối lượng ko đổi thu đc chất rắn F. Xác định thành phần các chất trong A, B, C, D, E, F và viết phương trình phản ứng xảy ra

Cần 1 bài giải và viết phương trình cụ thể ạ

E cảm ơn a

user-avatar

Em sai từ chỗ sục CO2 dư vào D:

CO2 + Ba(AlO2)2 + H2O —> Al(OH)3 + BaCO3

CO2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + H2O

CO2 + H2O + BaCO3 —> Ba(HCO3)2

—> E là Al(OH)3

Nung E & C ngoài không khí:

Al(OH)3 —> Al2O3

Fe(OH)2 + O2 —> Fe2O3 + H2O

F gồm Al2O3, Fe2O3, BaSO4

AD xem còn thiếu pt nào không ạ

2Al + 3 H2SO4 –> Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 –> FeSO4 + H2

=> dd A: Al2(SO4)3 và FeSO4; khí B: H2

Ba + 2H2O –> Ba(OH)2 + H2

3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 –> 3BaSO4 + 2Al(OH)3

Ba(OH)2 + FeSO4 –> BaSO4 + Fe(OH)2

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 –> Ba(AlO2)2 + 4 H2O

=> kết tủa C : BaSO4 ,Fe(OH)2

dd D gồm Ba(AlO2)2 , BaOH dư

Ba(OH)2 + CO2 –> BaCO3 + H2O

=> kết tủa E : BaCO3

BaCO3 –> BaO + CO2

4Fe(OH)2 + O2 –>2Fe2O3 + 4H2O

=> F: Fe2O3 và BaO


Các câu hỏi liên quan