Câu1:
Hòa tan hết m(g) Al trong dd HNO3

, thu được hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2

có thể tích là8.96 lit và có tỷ khối đối với hiđrô là 16.75. giá trị của m là:A. 9.1125B. 2.7gC. 8.1gD. 9.225g
Câu2:
Cho 11g hỗn hợp Al và Fe vào dd HNO3

loãng dư, thì có 6.72lit (đktc) khí NO bay ra. Khối lượng cáckim loại Al và Fe trong hỗn hợp đầu lần lượt là:A.2.7g, 11.2gB.5.4g, 5.6gC. 0.54g, 0.56gD. kết quả khác
Câu3:
Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu( tỷ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3

, thu được V lit( đktc) hỗn hợpkhí X (gồm NO và NO2

), và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư). tỷ khối của X đối với H2

bằng 19. Giá trị củaV(lit) là:A. 2.24B.5.6C.3.36D.4.48
Câu4:
Cho m(g) Al tan hoàn toàn trong dd HNO
3
thấy tạo ra 11.2lit(đktc) hỗn hợp 3 khí NO, N0.NO2

với tỷ lệmol tương ứng là 1:2:2. Giá trị của m là:A. 16.47gB. 23gC. 35.1gD. 12.73g
Câu5:
Cho 0.28mol Al vào dd HNO3

dư thu được khí NO và dd chứa 62.04g muối. Số mol khí NO thu đượclà:A. 0.2B. 0.28C. 0.1D. 0.1

user-avatar

Câu 1. nNO = 0,3125 & nNO2 = 0,0875

Bảo toàn electron: 3nAl = 3nNO + nNO2

—> nAl = 41/120

—> mAl = 9,225

Câu 2.a, b là số mol Al, Fe

—> 27a + 56b = 11 & 3a + 3b = 3nNO

—> a & b

Câu 3. nFe = nCu = 0,1

MX = 38 —> nNO = nNO2 = a

—> 3a + a = 0,1.3 + 0,1.2 —> a

V = 22,4.2a

Câu 4. Viết lại đề

Câu 5. mAl(NO3)3 = 59,64 —> mNH4NO3 = 2,4

—> nNH4NO3 = 0,03

3nAl = 8nNH4NO3 + 3nNO —> nNO


Các câu hỏi liên quan