Tron 100ml dd HCl 1M voi 100ml dd H2so4 thu được dd C

1 hay tinh nồng độ ion thu đc

2cho dd C td với dd Bacl2 dư thu đc m gam kết tủa tinh m

user-avatar

nHCl = 0,1

nH2SO4 = 0,05

—> nH+ = 0,2 & nCl- = 0,1 & nSO42- = 0,05

Sau pha trộn thì V = 0,2 lít

[H+] = 1

[Cl-] = 0,5

[SO42-] = 0,25

nBaSO4 = 0,05


Các câu hỏi liên quan