hòa tan hết 50g hh KHCO3 và CaCO3 vào dd H2SO4 loãng dư . đem toàn bộ lượng khí thu được tác dụng hết với 600 ml dd có PH=a chứa đồng thời KOH và Ba(OH)2 0,25 M thì thu được 19,7 g kết tủa . giá trị của a là:

A.1

B.13

C.13,3

D.14

user-avatar

nCO2 = 0,5

nBa(OH)2 = 0,15

nBaCO3 = 0,1 —> Dung dịch còn lại chứa Ba2+ (0,05), K+ (x) và HCO3- (0,5 – 0,1 = 0,4)

Bảo toàn điện tích —> x = 0,3

—> nOH- tổng = 0,6

—> [OH-] = 0,1

—> pH = 13


Các câu hỏi liên quan