//

Hôn hợp X gồm x gam Na và y gam Fe tan hết trong H2SO4 loãng dư thu được 2,5V lít H2.

Cho (x + y)/2 gam kim loại R hóa trị II không đổi tác dụng với HCl dư thu được 1,65V lít H2.

Cho (x + y)/2 gam kim loại R trên tác dụng với O2 dư thu được 9,24 gam oxit.

Tìm x, y, R biết thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

user-avatar

Trong các thí nghiệm trên thì nH2 = 2,5a & 1,65a

nNa = x/23 & nFe = y/56

Bảo toàn electron: x/23 + 2y/56 = 2,5a.2 (1)

nR = nH2 —> (x + y)/2R = 1,65a (2)

nR = nRO —> (x + y)/2R = 9,24/(R + 16) (3)

(1) —> 28x/23 + y = 140a (4)

(2) —> x + y = 3,3Ra (5)

(4) – (5) —> x = 644a – 15,18Ra

(4) —> y = 18,48Ra – 644a

x > 0 —> R < 42,4

y > 0 —> R > 34,8

Vậy 34,8 < R < 42,4 —> R = 40: Ca

(1) —> x/23 + y/28 – 5a = 0

(2) —> x + y – 132a = 0

(3) —> x + y = 13,2

Giải hệ trên được:

x = 3,68

y = 9,52

a = 0,1


Các câu hỏi liên quan