Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi cho KL Ba( tới dư )lần lượt vào các dd sau:

NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, Al(NO3)3, NaCl, Fecl3

user-avatar

Đầu tiên xảy ra phản ứng giống nhau cho mọi dung dịch:

Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

NaHCO3: Có khí và có kết tủa trắng:

NaHCO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NaOH + H2O

CuSO4: Có khí và có kết tủa xanh lam lẫn trắng:

CuSO4 + Ba(OH)2 —> Cu(OH)2 + BaSO4

(NH4)2CO3: Có khí mùi khai và kết tủa trắng:

(NH4)2CO3 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + NH3 + H2O

Al(NO3)3: Có kết tủa keo trắng sau tan:

Al(NO3)3 + Ba(OH)2 —> Al(OH)3 + Ba(NO3)2

Al(OH)3 + Ba(OH)2 —> Ba(AlO2)2 + H2O

NaCl: Có khí

FeCl3: Có khí và có kết tủa nâu đỏ:

FeCl3 + Ba(OH)2 —> Fe(OH)3 + BaCl2


Các câu hỏi liên quan