Cho Bao vào dd H2SO4 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc kết tủa A và dd B. Cho nhôm dư vào dd B thu đc khí E và dd D. Lấy dd D cho tác dụng với dd Na2CO3 thu đc kết tủa F. Xác định các chất A, B, C, D, F. Viết các phương trình xảy ra

user-avatar

TH1:

A: BaSO4

B: Ba(OH)2

E: H2

D: Ba(AlO2)2

F: BaCO3

TH2:

A: BaSO4

B: H2SO4 dư

E: H2

D: Al2(SO4)3

F: Al(OH)3


Các câu hỏi liên quan