hấp thụ 4,48l CO2 vào dd chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 200 ml dd X.lấy 100 ml ddX cho từ từ vào 300 ml dd HCl 0,5M thu được 2,688l khí(đktc).mặt khác ,100 ml X td vs Ba(OH)2 dư thu được 39,4 g kết tủa . giá trị của X là bao nhiêu???


Các câu hỏi liên quan