Hòa tan m gam hh X gồm Fe, FeS, FeS2, S vào dd HNO3 đặc nóng thu đc dd Y(k chứa muối amoni) và 49,28 lít NO, NO2 nặng 85,2g. Cho Ba(OH)2 dư vào Y đc kết tủa, nung ktủa trong kk đến khối lượng k đổi được 148,5g crắn khan. Gtrị m ?

user-avatar

nNO = 1 & nNO2 = 1,2

nFe = a & nS = b

Bảo toàn electron: 3a + 6b = 1.3 + 1,2.1

m rắn = 160a/2 + 233b = 148,5

—> a & b

—> m = 56a + 32b


Các câu hỏi liên quan