thêm từ từ dd HCl 0,2M vào 500 ml dd Na2CO3 và KHCO3.với thể tích dd HCl thêm vào 0,5 l thì có bọt khí xuất hiện và với thể tích HCl là 1,2 l thì không còn bọt khí thoát ra nữa.nồng độ của Na2CO3 và KHCO3 trong dd lần lượt là:

A.0,24M;0,2M

B.0,2M;0,08M

C.0,1M,0,14M

D.0,12M;0,12M

user-avatar

H+ + CO32- —> HCO3-

0,1……0,1…………0,1

H+ + HCO3- —> CO2 + H2O

0,14…..0,14

Ban đầu: CO32- = 0,1

HCO3- = 0,14 – 0,1 = 0,04

—> 0,2M & 0,08M


Các câu hỏi liên quan