cho khí CO qua hh X gồm FeO:0,01 mol và Fe2O3:0,03 mol nung nóng .sau pư thu được hh B gồm 4 chất rắn có khối lượng 4,784g. cho B td vs dd HCl dư thu được 0,6272 l H2. tính số mol mỗi oxit trong hh B biết nFe3O4=1/3(nFeO+nFe2O3)

user-avatar

a, b, c là số mol FeO, Fe3O4, Fe2O3

nFe = nH2 = 0,028

a + 3b + 2c + 0,028 = 0,01 + 0,03.2

72a + 232b + 160c + 0,028.56 = 4,784

b = 1/3(a + c)

—> a, b, c


Các câu hỏi liên quan