cho từ từ 100 ml dd chứa hh NaHCO3 2M, Na2CO31M vào 100ml dd chứa HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được V l khí và dd X.ddX td vs 100 ml dd Ba(OH)2 2M và NaOH 0,75M thu được m g kết tủa. giá trị của V,m ???


Các câu hỏi liên quan