Phần 1: Chia hỗn hợp gồm 2 KL A, B có hóa trị n, m làm 3 phần bằng nhau.

Phần 2: cho tác dụng vs dd NaOH dư thu đc 1,344 lít khí dktc và còn lại chất ko tan có khối lượng bằng 4/13 khối lượng mỗi phần

Phần 3: Nung trong oxi dư thu đc 2,84 g hỗn hợp gồm 2 oxit A2On và B2Om. Tính khối lượng mỗi phần và xác định 2 KL A, B

user-avatar

Xl ạ

Phần 1: hoà tan hết trong axít HCl thu đc 1,792lit h2

Phần 1 lại chia thành 3 phần là như nào?

Anh coi lại đi

Đề đúng hết anh ạ

Viết lại đề đi em.


Các câu hỏi liên quan