este A tạo bởi ax cbxlic X,Y (hổ, đơn chức) và acol Z. Xf hòa ht A bằng 140ml dd NaOH tM thì cần 80ml dd Hcl 0,25M để trung hòa NaOH dư thu được dd B. Cô cạn B thu được b(g) hh muối khan N. nung N trong NaOH khan, xt CaO thủ được cran R và hh khí K gồm 2 hdrcb có tỉ khối với oxi là 0,625. dân K qua Br2 thấy có 5,376l khí thoát ra.Cho toàn bộ R td H2SO4 loãng dư thu 8,064l Co2. Đốt cháy ht 2,76g Z cần 2,352 l O2 thu được co2, h2o có tỉ lệ về klg la 11:6. a=???????????????????/

user-avatar

Chép như này làm sao anh giải được em ơi, em xem đề những bài mà em đã từng comment ấy, phải chép như thế.


Các câu hỏi liên quan