trộn 12.15g Al với 72g Fe2o3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí. Kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn có khối lượng
A. 92,25g
B.84,15g
C.97,65g
D. 77,4g


Các câu hỏi liên quan