//

Hoà tan hết 16,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm A và oxit của nó trong nước thu được dung dịch B. Trung hoà 1/10 dung dịch B cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,15M. Hỏi A là nguyên tố nào?. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu?

user-avatar

//
nH2SO4 = 0,03 —> nAOH = 0,06

—> nAOH trong B = 0,6

Hỗn hợp ban đầu gồm A (a mol) và A2O (b mol)

nAOH = a + 2b = 0,6

mhh = aA + b(2A + 16) = 16,2

—> (a + 2b)A + 16b = 16,2

—> 0,6A + 16b = 16,2

—> b = (16,2 – 0,6A)/16

Do 0 < b < 0,3 nên:

0 < (16,2 – 0,6A)/16 < 0,3

—> 19 < A < 27 —> A = 23 (Na)

Giải hệ trên được a = 0,3 và b = 0,15


Các câu hỏi liên quan