Hoà tan 28,4g 2 Muối cacbonat của 2 KL hóa trị 2 kế tiếp nhau bằng dd HCl dư. Thấy thoát ra 6,72lit Co2 (dktc) vào dd A

a. Tính khối lượng muối trong dd A

b. Xác định KL và % muối trong hỗn hợp đầu

user-avatar

Gọi kim loại chung là R

RCO3 + 2HCl —> RCl2 + CO2 + H2O

0,3……….0,6……….0,3……0,3…..0,3

Bảo toàn khối lượng:

28,4 + 0,6.36,5 = mRCl2 + 0,3.44 + 0,3.18

—> mRCl2

M = R + 60 = 28,4/0,3

—> R = 34,67 —> Mg (24) và Ca (40)


Các câu hỏi liên quan