Cho hỗn hợp X chứa 56,9 gam gồm Fe, Al, FeO, Fe2O3 ,Fe3O4, Al2O3 và CuO. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 dư thấy có 2,825 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 208,7 gam muối và 2,24 lít khí NO duy nhất. Mặt khác từ hỗn hợp X ta có thể điều chế được tối đa m gam kim loại. Giá trị của m gần giá trị nào sau đây:
A. 41,7 gam B. 43,8 gam C. 46,2 gam D. 49,1 gam

user-avatar

//
Đặt a là số mol oxi trong X và b là số mol NH4+.

nH+ = 2,825 = 0,1.4 + 2a + 10b (1)

Bảo toàn H —> nHNO3 = 4nNH4+ + 2nH2O

—> nH2O = 1,4125 – 2b

Bảo toàn khối lượng:

56,9 + 63.2,825 = 208,7 + 0,1.30 + 18(1,4125 – 2b) (2)

Giải hệ (1)(2):

a = 0,9 & b = 0,0625

m kim loại = mX – mO = 42,5 gam


Các câu hỏi liên quan