Hòa tan hoàn toàn 17,2g hỗn hợp kim loại kiềm A và oxit của nó (A2O) vào nước được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 22,4g hiđroxit (AOH) khan. Xác định tên kim loại và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

user-avatar

Đặt x, y là số mol A, A2O —> nAOH = x + 2y

Ax + (2A + 16)y = 17,2 (1)

(A + 17)(x + 2y) = 22,4 (2)

(2) – (1) —> 17x + 18y = 5,2

—> 0 < x < 5,2/17 (3) và y = (5,2 – 17x)/18

Thế y vào (2) —> (A + 17)(5,2 – 8x)/9 = 22,4

—> x = (5,2A – 113,2)/(8A + 136)

(3) —> 0 < (5,2A – 113,2)/(8A + 136) < 5,2/17

—> 21,8 < A < 56,2

Nếu A = 23 (Na), từ (1)(2) —> x = 0,02 & y = 0,27

Nếu A = 39 (K), từ (1)(2) —> x = 0,2 & y = 0,1


Các câu hỏi liên quan