A là một muối tan tốt trong nước. B là nitorat của KL M có hóa trị ko đổi. Biết 50g dd muối B có nồng độ 10,44%. Phản ứng vừa đủ 200g dd A có nồng độ 1,36%. Thu dc 4,66g chất rắn là muối sunfat của KL muối trên. Xác định công thức phân tử 2 muối A, B

user-avatar

A là muối R2(SO4)n (mA = 2,72 gam)

B là muối M(NO3)m (mB = 5,22 gam)

mR2(SO4)n + 2nM(NO3)m —> 2mR(NO3)n + nM2(SO4)m

Số mol:

R2(SO4)n = 2,72/(2R + 96n)

M(NO3)m = 5,22/(M + 62m)

M2(SO4)m = 4,66/(2M + 96m)

—> 2.4,66/(2M + 96m) = 5,22/(M + 62m)

—> m = 2 và M = 137

—> M là Ba.

2n.2,72/(2R + 96n) = 5,22m/(M + 62m)

—> 2n.2,72/(2R + 96n) = 0,04

—> R = 20n —> n = 2 và R = 40: Ca


Các câu hỏi liên quan