X, Y là hai hợp chất hữu cơ kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic; Z là ancol đa chức; T là este mạch hở được tạo bởi X, Y, Z. Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được a gam ancol Z và hỗn hợp muối. Dẫn a gam Z qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 4,704 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng bình tăng 12,46 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 1,2 mol O­2, thu được CO2, H2O và 12,72 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là

A. 34,6% B. 59,2% C. 60,4% D. 48,8%

user-avatar

Z là R(OH)x

nH2 = 0,21 —> nZ = 0,42/x

m tăng = (R + 16x).0,42/x = 12,46

—> R = 41x/3

—> x = 3 & R = 41, Z là C3H5(OH)3 (0,14 mol)

nNa2CO3 = 0,12 —> nNaOH = 0,24

—> Muối dạng CnH2n-3O2Na (0,24 mol)

2CnH2n-3O2Na + (3n – 3)O2 —> (2n – 1)CO2 + (2n – 3)H2O + Na2CO3

—> nO2 = 0,24(3n – 3)/2 = 1,2

—> n = 13/3

—> C4 (0,16 mol) và C5 (0,08 mol)

Quy đổi E thành:

CnH2n-2O2: 0,24 mol

C3H5(OH)3: 0,14 mol

H2O: -b mol

—> nE = 0,24 + 0,14 – b = 0,2 —> b = 0,18

—> mE = 31,4 gam

nH2O = -0,18 mol —> nT = 0,06 mol

T là (C4H5O2)2C3H5-(C5H7O2) —> mT = 18,6

—> %T = 59,2%

v đg xét là muối của cả axit và este chứ


Các câu hỏi liên quan

//

Câu 1. Hoà tan 11,76 gam Fe bằng 200 ml dung dịch gồm HCl 2,5M và NaNO3 0,5M thu được dung dịch B và V (lit) khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong dung dịch B thu được là:
A. 26,67g B. 31,25g C. 36,00g D. 25,40g

Câu 2. Cân bằng phản ứng:

C6H5-CH2-CH2-CH3 + KMnO4 + H2SO4 —> C6H5-COOH + CH3COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Câu 3. Cho 37,95g hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào 100ml dd H2SO4 loãng thấy có 1,12 lít CO2 (đktc) thoát ra, dung dịch A và chất rắn B. Cô cạn dung dịch A thu được 4g muối khan. Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thì thu được rắn B1 và 4,48 lít CO2(đkc). Biết trong hỗn hợp đầu có tỉ lệ 2 : 3. Khối lượng chất rắn B1 và nguyên tố R là
A. 27,85g và Ba. B. 26,95g và Ca. C. 27,85g và Ca. D. 26,95g và Ba.

Câu 4. Để 2,52 gam bột sắt trong không khí, sau một thời gian thu được 2,84 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Để hòa tan hết X cần 500 ml dung dịch HNO3 a (mol/l), sau phản ứng sinh ra 0,56 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và dung dịch Y. Tính giá trị của a và khối lượng chất tan trong Y.

Câu 5. Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm 1) H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.