có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) thoả mãn điều kiện sau: 5m + 3n = 2019


user-avatar

lập bản table trong casio chuyển đk : m=(2019-3n)/5

start 1. end:25 . step: 1 => vs các giá trị nguyên n tăng dần m giảm từ 402, 399,396 giảm dần theo CSC d=-3 . Un=402. =>n là 135 cặp nghiệm


Các câu hỏi liên quan