cơ thể người gồm mấy phần

user-avatar

1.Cơ thể người gồm 3 phần:
_Đầu.
_Thân.
_Chân, tay.
Phần thân chứa: cơ quan sinh sản, bài tiết, hô hấp, nội tiết, vận động, tuần hoàn.


Các câu hỏi liên quan