Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước vã lãnh thổ châu Á?

1 Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế xã hộicuar các nước vã lãnh thổ châu Á

2 Tình hình phát triển ngành công nghiệp , nông nghiệp và dịch vụ của các nước châu Á

3 Trình bày đặc điểm tự nhiên (vị trí địa lý, các yếu tố tự nhiên), đặc điểm dân cư xã hội, đặc điểm nền kinh tế của các khu vực Nam Á, Dông Nam Á, Đông Á riêng Đông Á không phải là phần dân cư xã hội kinh tế

Giúp mình với mai mình thi


Các câu hỏi liên quan