điều gì xảy ra với cơ thể chúng ta nếu máu không có hồng cầu

user-avatar

Đầu tiên chúng ta xét về vai trò của hồng cầu nhé bn :

Hồng cầu là loại tế bào máu có chức năng chính là hô hấp, chuyên chở hemoglobin, qua đó đưa O2 từ phổi đến các mô. Enzyme carbonic anhydrase trong hồng cầu làm tăng hàng nghìn lần vận tốc của phản ứng giữa CO2 và H2O tạo ra H2CO3. Nhờ đó, nước trong huyết tương vận chuyển CO2dưới dạng ion bicarbonat (HCO3—) từ các mô trở lại phổi để CO2 được tái tạo và thải ra dưới thể khí.

Sau khi biết vai trò của nó ta có thể rút ra kết luận :

=>Nếu máu của cơ thể chúng ta không có hồng cầu thì cơ thể sẽ chết .


Các câu hỏi liên quan