giữa cơ thể người và các động vật thuộc lớp thú có những điểm giống và khác nhau như nào .? điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì ??,,

user-avatar

Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là :

* Giống nhau: Có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

* Khác nhau : Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định : có tư duy, tiếng nói và chữ viết.

Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên rằng con người đã tiến hoá, hình thành những bộ phận hoàn chỉnh, cử động linh hoạt hơn Thú.


Các câu hỏi liên quan