Hệ tuần hoàn gồm các hệ cơ quan nào và nêu chức năng của các hệ cơ quan đó?

user-avatar

Hệ tuần hoàn gồm có : tim và hệ mạch.

Chức năng: vận chuyển các chất dinh dưỡng, oxi tới các tế bào và vận chuyển chất thải, cacbonic từ tế bào tới các cơ quan bài tiết.


Các câu hỏi liên quan