Không khí gồm những thành phần nào?

Không khí gồm những thành phần nào ?

user-avatar
Không khí bao gồm: - Khí Nitơ (78%) - Khí Oxi (21%) - Các thành phần khí khác (1%)

Các câu hỏi liên quan