Tại sao lượng nước chảy của sông Cửu Long trong một năm lại rất lớn?

tại sao lượng nước chảy của sông cửu long trong một năm lại rất lớn

user-avatar

Tại Việt Nam, sông Mê Kông còn có tên gọi là sông Lớn, sông Cái, hay sông Cửu Long. Lưu lượng hai sông này rất lớn, khoảng 6.000 m³/s về mùa khô, lên đến 120.000 m³/s vào mùa mưa, và chuyên chở rất nhiều phù sa bồi đắp đồng bằng Nam Bộ nên lượng nước chảy của sông Cửu Long trong một năm rất lớn.


Các câu hỏi liên quan