Kể tên 2 vận động chính của trái đất

Trái Đất có 2 vận động chính, em hãy kể tên và nêu hệ quả của 2 vận động đó ?

user-avatar

- Sự vận động quanh Mặt trời

- Sử vận động quanh trục tưởng tượng


Các câu hỏi liên quan