Mô biểu bì có mặt ở những cơ quan và bộ phận nào trên cơ thể?

user-avatar

mô biểu bì gồm các tế bào sắp sít nhau phủ ngoài cơ thể, lót bên trong các nội quan như ruột,ống tiêu hóa ,...


Các câu hỏi liên quan