Trong tế bào động vật,bộ phận nào quan trọng nhất? Vì sao?

user-avatar

Nhận là tph wan trọng nhất của tế bào vì:

~ Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

~ Nhân chứ NST , là cấu trúc quý định sự hình thành Protein , có vai trò quyết định trong di truyền


Các câu hỏi liên quan