Muốn đo nhiệt độ không khí người ta làm cách nào?

muốn đo nhiệt độ không khí người ta làm cách nào?

user-avatar

Muốn đo nhiệt đọ không khí người ta phải để nhiệt kế trog bóng râm và cách mặt đất 2m


Các câu hỏi liên quan