Bản đồ có tỉ lệ 1:200000,1:3000000,1:2000000 vậy 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Bản đồ có tỉ lệ 1:200000,1:3000000,1:2000000,1:500000,1:100000,1:1:4000000.Vậy 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa???

user-avatar

Trả lời:

5 cm trên bản đồ thứ nhất ứng với số km trên thực địa là:

\(5.200000=1000000\left(cm\right)=10\left(km\right)\)

5 cm trên bản đồ thứ hai ứng với số km trên thực địa là:

\(5.3000000=15000000\left(cm\right)=150\left(km\right)\)

5 cm trên bản đồ thứ ba ứng với số km trên thực địa là:

\(5.2000000=10000000\left(cm\right)=100\left(km\right)\)

5 cm trên bản đồ thứ tư ứng với số km trên thực địa là:

\(5.500000=2500000\left(cm\right)=25\left(km\right)\)

5 cm trên bản đồ thứ năm ứng với số km trên thực địa là:

\(5.100000=500000\left(cm\right)=5\left(km\right)\)

5 cm trên bản đồ thứ sáu ứng với số km trên thực địa là:

\(5.4000000=20000000\left(cm\right)=200\left(km\right)\)

Đáp số: ...

Các câu hỏi liên quan