Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

1. nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào ?

user-avatar

Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều nhưng nó cũng có giới hạn.
⟹ Khi không khí đã chứa được lượng hơi nước nhât định thì ta sẽ nói là không khí đã bão hoà hơi nước.


Các câu hỏi liên quan