Tại sao lại phải dự báo thời tiết?

Tại sao lại phải dự báo thời tiết

user-avatar

Dự báo thời tiết là một ngành ứng dụng của khoa học và công nghệ để tiên đoán trạng thái và vị trí của bầu khí quyển trong tương lai gần. Loài người đã nỗ lực dự báo thời tiết một cách không chính thức từ nhiều thiên niên kỳ trước, và việc dự báo thời tiết một cách chính thức bắt đầu từ thế kỷ mười chín. Công tác dự báo thời tiết được thực hiện bằng cách thu thập số liệu về trạng thái hiện tại của bầu khí quyển và áp dụng những hiểu biết khoa học về các quá trình của khí quyển để tiên đoán sự tiến triển của khí quyển.

=> Dự báo thời tiết báo cho con người biết tình hình thời tiết, khí hậu ra làm sao, để chuẩn bị lập nên kế hoạch hợp lí và hiệu quả, không bị ảnh hưởng do thời tiết.


Các câu hỏi liên quan