Nếu trăng lớn dần thì hai đầu cong chỉ về hướng nào?

Nếu trăng lớn dần thì hai đầu cong chỉ về hướng:

a) Đông

b) Tây

c) NamCác câu hỏi liên quan