Năm 179 TCN đến thế kỉ X, nước ta lần lượt có tên gọi như thế nào?

từ năm 179.TCN đến TK X , nước ta lần lượt có tên gọi như thế nào ?

giúp mình nha

Cảm ơn nhìu

user-avatar
Thời gianTên gọi nước ta
Năm 179 TCNGiao Chỉ, Cửu Chân
Năm 111 TCNGiao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
Đầu thế kỉ IIIQuảng Châu, Giao Châu
Năm 544Vạn Xuân
Đầu thế kỉ VIGiao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu,Hoàng Châu
Năm 603Giao Châu
Năm 679Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ


Các câu hỏi liên quan