Trình bày chính sách cai trị của nhà Đường đối với nhân dân ta?

Trình bày chính sách cai trị của nhà Đường đối với nhân dân ta?Nhận xét về các chính sách đó.

user-avatar

CHÍNH SÁCH CAI TRỊ CỦA NHÀ ĐUỜNG

*Chính trị:

-Năm 679,nhà Đuờng đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ .

-Các châu,huyện-> Do người Trung Quốc cai trị.

-Duới huyện là huơng và xã->Vẫn do người Việt tự cai quản.

-Ở miền núi,các châu -> Do các tù trưởng địa phương cai quản.

-Trụ sỏ của phủ đô hộ đặt ở Tống Bình ( Hà Nội).

*Giao thông:

-Nhà Đường cho sửa sang các đường giao thông thuỷ.

-Ở Tống Bình hoặc các quận,huyện quan trọng,nhà Đường cho đáp lũy và xây thành.

*Quân sư:

-Tăng thên quân đồn trú ở các quận,huyện quan trọng và Tống Bình.

*Kinh tế:

-Ngoài thuế ruộng đất,còn phải nộp thuế muối,thúe sắt,thuế gai,tơ lụa...

-Hằng năm,nhân dân nước ta phải cống nạp những sản vật quý nư ngọc trai,đồi mồi,ngà voi,trầm hương,vàng,bạc...

-HẾT-

#by:jujin_h20( Đặng Phan Phương Anh)

Tick đúng nha ^-^ ;v


Các câu hỏi liên quan