Chính quyền đô hộ sát nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ nhà Hán để làm gì?

Câu hỏi: Chính quyền đô hộ sát nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ nhà Hán để làm gì ?

user-avatar

Chính quyền đô hộ sát nhập đất đai Âu Lạc vào lãnh thổ nhà Hán để thôn tính đất nước ta cả về lãnh thổ và chủ quyền.


Các câu hỏi liên quan