Nêu vị trí và đặc điểm của đới khí hậu

1. Nêu vị trí và đặc diểm của đới khí hậu.

2. Trình bày phạm vi hoạt dộng của hướng gió.

3. vẽ sơ đồ các đới khí hậu.

4. trình bày cách tính nhiệt dộ trung bình ngày.

5. trình bày các khái niệm, nguyên nhân gây ra hoặc dòng biển

6. trình bày các khái niệm sông và đại dương.

7. trình bày nguyên nhân gâu ra ô nhiễm sông và đại dương.

8. nêu ảnh hưởng của sông ngòi dến sản xuất và đời sống.

9. nêu ảnh hưởng của dòng biển đối với khí hậu ven bờ nơi chúng ta chảy qua.

10. các biện pháp hạn chế ô nhiễm sông ngòi và đại dương.

11/ kể tên 1 hồ lớn và sông lớn ở việt nam

user-avatar

Câu 1:

Đới nóng (nhiệt đới):

+ Vị trí: nằm giữa hai chí tuyến.

+ Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều.

+ Lượng nhiệt: nóng quanh năm.

+ Lượng mưa: từ 1500mm đến trên 2000mm.

+ Gió: thường hoạt động là gió Tín phong.

- Ôn đới (đới ôn hòa):

+ Vị trí: từ 23 độ 27'B đến 63 độ 33'B; từ 23 độ 27'N đến 63 độ 33'N.

+ Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng chênh lệch rõ rệt.

+ Lượng nhiệt: trung bình.

+ Lượng mưa: 500-1000mm.

+ Gió: thường hoạt động là gió Tây ôn đới.

- Hàn đới (Đới lạnh)

+ Vị trí: từ 63 độ 33'B đến 90 độ B; từ 63 độ 33'N đến 90 độ N.

+ Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm nhỏ, thời gian chiếu có sự dao động lớn.

+ Lượng nhiệt: lạnh quanh năm.

+ Lượng mưa: dưới 500mm.

+ Gió: thường hoạt động là gió Đông cực.


Các câu hỏi liên quan