cho hình chữ nhật ABCD và cá điểmM,O,I sao cho MI= IC và DO=OI . Tính diện tích hình chữ nhật ABCD biế diện tich  hình tam giác MOI là 25cm2

Các câu hỏi liên quan