Đoạn AB dài 6cm, O là trung điểm của AB, OA=?

user-avatar

Vi O la trung điểm nên OA=3 cm

 


Các câu hỏi liên quan