gạo chứa trong 3 kho theo tỉ lệ 3.1:212212:112112 .gạo chứa trong kho thứ 2 nhiều hơn kho 1 là 43.2 tấn . sau 1 tháng người ta tiêu thụ hết ở kho 1 là 40% , ở kho 2 là 30% , thứ 3 là 25% của số gạo trong mỗi kho . hỏi 1 tháng tất cả 3 kho tiêu thụ hết bao nhiêu tấn gạo ?

Các câu hỏi liên quan